1. Your age? 1. Mosha juaj? 1. Tvojih godina?

2. Gender? 2. Gjinia? 2. Pol?

3. In which Municipality do you live? 3. Në cilën Komunë banoni? 3. U kojoj opštini živite?

4. Information on the status of employment? 4. Informata mbi statusin e punës? 4. Informacije o statusu posla?

5. Which particular group do you belong to? 5. Cilit grup të konsumatorëve i takoni? 5. Kojoj grupi potrosaca pripadate?

6. Is the meter registered in your name? 6. A është njehsori elektrik në emrin tuaj? 6. Da li je strujomer na vaše ime?

7. If not, in whose name is the meter? 7. Nëse jo, në emër të kujt është njehsori? 7. Ako nije, u cije ime je merac / brojilo?

8. How well do you know the electricity sector? 8. Sa e njihni sektorin e energjisë? 8. Koliko dobro poznajete energetski sektor?

9. Who is your supplier? 9. Kush është furnizuesi juaj? 9. Ko je vaš dobavljac?

10. Who do you think determines the electricity prices? 10. Kush mendoni se i përcakton çmimet e energjisë elektrike? 10. Šta mislite ko odreduje cene struje?

11. What do you think you are paying, when you pay your electricity bill? (You can circle more than 1 correct answer) 11. Çfarë mendoni se paguani kur paguani faturën e energjisë elektrike? (Mund të rrethoni më shumë se 1 përgjigje të saktë) 11. Šta mislite da plac´ate kada plac´ate racun za struju? (Možete zaokružiti više od 1 tacnog odgovora)

12. Where do you think Kosovo stands with electricity prices compared to countries in the region? 12. Ku mendon se qëndron Kosova me çmimet e energjisë krahasuar me vendet e rajonit? 12. Šta mislite gde je Kosovo sa cenama energije u poredenju sa zemljama u regionu?

13. How do you estimate electricity prices? 13. Si i vlerësoni çmimet e energjisë elektrike? 13. Kako ocenjujete cene struje?

14. How reliable are online payments to the company? 14. Sa janë te besueshme pagesat online ndaj kompanisë? 14. Koliko su onlajn plac´anja pouzdana za kompaniju?

15. What payment methods do you use? 15. Cilat janë metodat e pagesave që i përdorni? 15. Koje metode plac´anja koristite?

16. Why do you prefer this specific channel of payment? 16. Përse preferoni këtë kanal të pagesës? 16. Zašto preferirate ovaj kanal plac´anja?

17. How well do you understand the electricity bill? 17. Sa e kuptoni faturën e energjisë elektrike? 17. Koliko razumete racun za struju?

18. Which part of the invoice do you verify when you accept an invoice? (You can circle more than 1 correct answer) 18. Cilën pjesë të faturës e verifikoni kur pranoni një faturë? (Mund të rrethoni më shumë se 1 përgjigje të saktë) 18. Koji deo racuna verifikujete kada prihvatite racun? (Možete zaokružiti više od 1 tacnog odgovora)

19. Do you accept the bill on time? 19. A e pranoni faturën me kohë? 19. Da li prihvatate racun na vreme?

20. Are you a user of the e-KESCO mobile application? 20. A jeni përdorues i aplikacionit mobil e-KESCO? 20. Da li ste korisnik mobilne aplikacije e-KESCO?

21. How satisfied are you with the e-KESCO application? 21. Sa jeni i kënaqur me aplikacionin e-KESCO? 21. Koliko ste zadovoljni aplikacijom e-KESCO?

22. Which features of the e-KESCO application do you use the most? 22. Cilat karakteristika të aplikacionit e-KESCO i përdorni më së shumti? 22. Koje funkcije aplikacije e-KESCO najviše koristite?

23. How do you receive notices from your supplier? 23. Si i pranoni njoftimet nga furnizuesi juaj? 23. Kako primate obaveštenja od svog dobavljaca?

24. Do you receive information on planned outages? 24. A pranoni informatë mbi ndërprerjet e planifikuara? 24. Da li prihvatate informacije o planiranim prekidima?

25. When do you receive notice about planned outages work? 25. Kur i pranoni lajmërimet për punët e planifikuara? 25. Kada dobijate obaveštenja za zakazane poslove?

26. Have you ever had your electricity supply interrupted without a warning? 26. A ju është ndërprerë ndonjëherë furnizimi me energji elektrike pa paralajmërim? 26. Da li vam je ikada došlo do prekida struje bez upozorenja?

27. If yes, did you request information regarding the unannounced interruption? 27. Nëse po, a keni kërkuar informatë lidhur me ndërprerjen e paparalejmeruar? 27. Ako jeste, da li ste tražili informacije o nenajavljenom prekidu?

28. If yes, how long after the interruption did you react? 28. Nëse po, sa kohë pas ndërprerjes keni reaguar? 28. Ako jeste, koliko dugo ste nakon prekida reagovali?

29. How did you react? 29. Si keni reaguar? 29. Kako ste reagovali?

30. Have you ever submit a complaint? 30. A keni parashtruar ndonjëherë ankesë? 30. Da li ste ikada podneli žalbu?

31. What are the reasons for the complaint you submitted? 31. Cilat janë arsyet e ankesës që keni parashtruar? 31. Koji su razlozi za žalbu koju ste podneli?

32. Through which channels did you submit a complaint? 32. Përmes cilave kanale keni paraqitur ankesë? 32. Preko kojih kanala ste podneli žalbu?

33. How long did it take you to receive your answer? 33. Për sa kohë keni marrë përgjigjen tuaj? 33. Koliko vam je trebalo da dobijete odgovor?

34. How satisfied are you with the behavior of counter workers on customer care offices? 34. Sa jeni të kënaqur me sjellën e punëtoreve të sportelit në zyrat e kujdesit ndaj konsumatorëve? 34. Koliko ste zadovoljni ponašanje radnika na recepciji u kancelarije za brigu o korisnicima?

35. How satisfied are you with the behavior of operators on the call center? 35. Sa jeni të kënaqur me sjellën e operatorëve në qendrën e thirrjeve? 35. Koliko ste zadovoljni ponašanje operatera u pozivni centar?

36. How accessible is the call center? 36. Sa lehtë është e qasshme qendra e thirrjeve? 36. Koliko je lako dostupan pozivni centar?

37. How would you rate the automated services in the call center? 37. Si do t’i vlerësoni shërbimet e automatizuara në qendrën e thirrjeve? 37. Kako biste ocenili usluge automatizovanog pozivnog centra?

38. Give suggestions on how we can improve (you can also leave a contact number in order for one of our operators to contact you for further discussion). 38. Jepni sugjerime si mund të përmirësohemi (ju mund të lini edhe numër kontaktues me qëllim që ndonjëri nga operatorët tanë t’ju kontaktoj për bashkëbisedim të mëtutjeshëm) 38. Dajte predloge kako da poboljšamo (možete i da ostavite kontakt broj kako bi vas neko od naših operatera kontaktirao za dalju diskusiju)